iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Organisatorisk sikkerhet

IRIS sin forskning på organisatorisk sikkerhet handler i bred forstand om forholdet mellom organisering av arbeidsprosesser og sikkerhet. Vi er opptatt av hvordan arbeidsorganisering både er en måte å håndtere sikkerhet på og en kilde til risiko. Sentrale forskningstema på dette feltet er interorganisatorisk kompleksitet, sikkerhetskultur, arbeidstakermedvirkning, samt utvikling av gode og pålitelige måleverktøy. 

Forskningsresultater:
  • Spørreskjemaundersøkelsen Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) viser et overordnet bilde av de ansattes vurdering av sikkerhet og arbeidsmiljø på arbeidsplassen. Den overordnede vurderingen er at HMS-klimaet på en del områder har utviklet seg i en negativ retning. Vi ser en negativ utvikling i variabler som tilsier at prioriteringen av HMS ikke blir vurdert like høyt i 2015 som ved forrige måling i 2013. Blant annet påpekes det i mindre grad at bemanningen er tilstrekkelig til at HMS ivaretas på en god måte, og i større grad at hensynet til produksjon går foran hensynet til HMS, sett i forhold til i 2013. Til tross for de negative endringene i HMS-klima, ser ikke opplevd risiko ut til å ha økt i særlig grad siden 2013. Prosjekt: RNNP, finansiert av Petroleumstilsynet
  • Fase to av et prosjekt for Husbanken viser at strategier som skal bidra til samordning på tvers av etater og enheter innen det offentlige, utfordres av ulike typer avstand mellom organisasjonene. Vi ser at kognitiv avstand, i form av ulik forståelse av oppgaveområdet, skaper utfordringer og gir ulik grad av prioritering fra deltagerne. På regionalt nivå finner vi at Husbanken ikke har tilstrekkelig autoritet til å ivareta sin koordinatorrolle alene. I de regionene hvor Husbanken har alliert seg med Fylkesmannen ser vi at dette skaper en autoritet som er tilstrekkelig til at de andre etatene lettere innordner seg samordningen. Dette er et eksempel på det vi betegner som strukturell distanse. Noe overraskende ser det ut til at geografisk distanse er den avstandstypen som i minst grad hemmer samordningen. Økt kommunikasjon ved hjelp av video/skype er et virkemiddel som har bidratt til å redusere samordningsutfordringer knyttet til geografisk avstand. Prosjekt: Hemmere og fremmere for samordning, finansiert av Husbanken