iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Arbeidsorganisering

Vår forskning studerer hvordan arbeidet er organisert internt i virksomhetene, og hvordan arbeid organiseres mellom virksomheter og hvilke utfordringer slik kompleksitet representerer, samt virkemidler for å løse dem. Vi er opptatt av hvordan arbeidsorganisering påvirkes av de store trendene i arbeidslivet som globalisering, deregulering, teknologiske endringer (automatisering) og økonomiske fluktuasjoner/marked. Videre er vi opptatt av hvordan arbeidets organisering samvarierer med og påvirker faktorer som ledelse, HMS, arbeidspraksis, arbeidsmiljø, effektivitet og regulering.

Forskningsfunn:  

  • Det tradisjonelle skillet mellom manuelt og ikke-manuelt arbeid beskriver fortsatt høyst relevante forskjeller i ansattes autonomi i det moderne arbeidslivet, men i tillegg finner vi en viktig skillelinje mellom de som må jobbe tett på ansatte i andre bedrifter og de som ikke har slik kontakt. Prosjekt: ”Sosiolink”, en studie av større leverandørbedrifter, finansiert av Forskningsrådet
  • Større verkstedbedrifter erfarer at de må tilby arbeidstidsordninger med lange friperioder for å tiltrekke seg den best kvalifiserte arbeidskraften (pendlere). Bruk av 14/21 ordning (to uker på, tre uker av) er ønsket av mange og våre funn viser at ordningen kan fungere godt for både pendlere og fastboende når det er noe man velger frivillig. Prosjekt: ”Multiple arbeidstidsordninger i verksindustrien”, finansiert av NHO-Arbeidsmiljøfondet 
  • Autonomi har tradisjonelt vært sett på som ansattes muligheter til å styre og påvirke sitt eget arbeid, og dette har vært og er en sentral bærebjelke i skandinavisk arbeidslivstenkning. Våre forskningsfunn viser at ansatte i dag har ulike oppfatninger av hva egen autonomi er og hva som påvirker den. Et trekk er at ansatte ikke ser på autonomi som kun noe individuelt, men som noe man kan ha kollektivt med andre. Autonomi blir heller ikke oppfattet som frihet fra alt, men forutsetter kjente og definerte strukturer man kan forholde seg til. Prosjekt: ”Ansattes autonomi i arbeidslivet”, finansiert av Forskningsrådet