iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Helseteknologi

Helseteknologi er et nytt strategisk satsningsområde for IRIS. I løpet av 2016 ble det startet flere nye prosjekt innen dette området hvor blant annet flerfase strømningsmodell ble anvendt til simulering av spredning av kreft, simulering av blodstrøm i kransarterier og tolkning av magnetresonans bildedata (MRI). Den sistnevnte anvendelsen inngikk som en del av søknad om FRINATEK-midler sammen med UiB. Søknaden ble innvilget og dette prosjektet, Flow based interpretation of dynamic contrast imaging data, ble således det første helseteknologiprosjektet i IRIS med støtte fra Forskningsrådet.

Helseteknologiprosjektene er basert på overføring av teknologi, metoder og kompetanse fra olje og gass til medisin. Dette er kjernevirksomheten til prosjektet Norway Pumps & Pipes, som ble etablert våren 2016 med økonomisk støtte på NOK 5 mill. fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Norway Pumps & Pipes skal bidra til å sikre nye innovative løsninger og støtte opp under helse og omsorg som et næringspolitisk satsningsområde, i tråd med HelseOmsorg21-strategien. Prosjektet er et samarbeid mellom Stavanger universitetssjukehus (SUS), IRIS, UiS, Greater Stavanger og næringslivet. Deler av den økonomiske støtten fra HOD har blitt brukt til å initiere forprosjekt basert på idéer fremkommet gjennom møter mellom fagfolk. Flere av helseteknologiprosjektene i IRIS har fått økonomisk støtte fra Norway Pumps & Pipes. Det er en målsetting at disse prosjektene skal søke videre finansiering gjennom virkemiddelapparatet. For å få til et tett faglig samarbeid mellom olje & gass og medisin er det essensielt at det etableres møteplasser for fagpersoner innen disse to sektorene. Dette har blitt gjort ved å arrangere faglige seminarer og tematiske workshops.

Norway Pumps & Pipes har inngått en samarbeidsavtale med Houston Pumps & Pipes, som er et godt fundament for å videreutvikle relasjonene mellom regionen og fagmiljø i Houston. Faglig samarbeid via forprosjektene har resultert i både master- og doktorgradsoppgaver. Dette kan legge grunnlaget for en etablering av PhD-prosjektemner innen PhD-programmet i naturvitenskap og teknologi ved UiS (eller andre universiteter i regionen). Det kan også være et utgangspunkt for etablering av nye profiler i et allerede eksisterende masterprogram, for eksempel helseteknologiprofiler innen eksisterende masterprogram ved Institutt for dataog elektroteknikk ved UiS.
pumpsandpipes01