iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Teknologi for overvåking av marint- og ferskvannsmiljø

IRIS arbeider kontinuerlig med å utvikle ny teknologi for marin overvåking med fokus på å produsere effektive miljøindikatorer og biosensorer.

Mikrobielle organismer reagerer raskt på endringer i det marine miljøet som oppstår f.eks som følge av oljeforurensning og overgjødsling. Det finnes få metoder for rutineovervåking av mikrobielle nøkkelarter i kystsonen. IRIS har i flere prosjekter arbeidet med deteksjon av slike markørarter for å utprøve og overvåke nedbrytningen av forurensningsstoffer i miljøet (inkludert biologisk nedbrytning av oljesøl i Arktis, finansiert av IOGP). IRIS utvikler også metodikk for in-situ sanntidsdeteksjon av oljeutslipp. I GenoMape-prosjektet vil en robotisert miljøprøvetakingsprosessor benytte genbaserte sensorer for å påvise mikrobielle oljeindikatorer i vannsøylen.

JERICO-NEXT (Joint European Research Infrastructure for Coastal Observatories) er et Horizon 2020 prosjekt for etablering av kystobservatorieinfrastruktur i europeiske farvann. IRIS’ rolle er å lede utviklingen av mikrobielle markører og biosensorer for påvisning av nøkkelorganismer, giftige alger og toksiner, samt å utvikle modeller som kombinerer biologiske og kjemiske data for overvåking av sjøvannsforholdene i kystmiljøet.

I iNEXT-prosjektet leder IRIS et internasjonalt konsortium som utvikler neste generasjons proteinbaserte molekylære markører som indikatorer for miljøpåvirkning fra petroleumsvirksomheten. Disse indikatorene er i form av proteinuttrykk i fiskevev som er utsatt for PAH (polyaromatiske hydrokarboner) i det marine miljøet. Nye potensielle biologiske markører for oljeforurensning for å spore forurensningskilder er også under evaluering.

IRIS har også fokus på problemstillinger knyttet til ferskvann og terrestrisk miljø. Sammen med lokale myndigheter arbeider IRISforskere med å vurdere legionellanivåer i offentlige bygninger og å utvikle nye teknikker for å redusere disse. I tillegg har IRIS sammen med det interkommunale selskapet IVAR fått innvilget regionale midler til å undersøke i hvilken grad rensesystemer for avløpsvann utgjør en inngangsport for mikroplast til landbaserte og vannbaserte næringskjeder.
Page-12-Image-32