iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Nye forskningsområder og høy forskningsaktivitet

IRIS tok tidlig nødvendige grep for å tilpasse bemanning, kostnader og prosjektportefølje til en endret markedsituasjon. Resultatet av dette har vi sett gjennom 2016 da vi gikk fra en vanskelig oppstart på året til et positivt resultat både faglig og økonomisk ved årets slutt. 
I et tøft marked for olje og gass har IRIS funnet de nisjene som fremdeles er etterspurt av industrien og klart å sette sammen gode prosjekter som har vunnet frem i den stadig hardere konkurransen om forskningsmidler. Områder som er mindre på- virket av markedsendringene, som samfunnsfaglig forskning, har hatt et jevnt godt år med mange gode og viktige formidlingsaktiviteter. IRIS har også lykkes i å etablere og styrke nye vekstområder innen akvakultur- og helseforskning. Dette er områder som sannsynligvis vil vokse fremover og hvor vi nå legger et grunnlag for økt forskningsaktivitet på IRIS.

Etter en treg start på året har Ullrigg Bore og Brønnsenter nå høy aktivitet med til dels store industriprosjekter. De har også stått i spissen for etableringen av et stort nytt Demo2000 prosjekt innen automatisert boring. Her vil de sammen med industri og teknologileverandører utvikle og teste ut nye løsninger for en fullautomatisert boreprosess basert på robotisering og nye kontrollsystemer.

IRIS Energi har også i år lykkes godt med å etablere industrinære forskningsprosjekter, spesielt innen områdene reservoar- og brønnmodellering. Mange av prosjektene baserer seg på digitalisering, enten i form av nye modeller eller simuleringer av virkelige prosesser. Denne kompetansen brukes nå også på nye områder. Blant annet har IRIS sammen med partnere etablert et samarbeid hvor slik kompetanse utviklet mot petroleumsnæringen benyttes til å løse komplekse problemstillinger innen medisinsk forskning. Samarbeidet kalles «Norway Pumps & Pipes» og har fått stor faglig og politisk interesse fra omgivelsene. Dette samarbeidet har så langt ført til 8 nye prosjektidéer som alle har fått faglig og økonomisk støtte i oppstartsfasen.

Innen området Bioøkonomi har IRIS flere initiativ. Industriell fermentering også kalt «bioprosessering», er et område som vi har hatt i porteføljen i mange år, men som i 2016 har blitt fornyet gjennom en ny satsing på forskning og planlegging av ny forskningsinfrastruktur. Potensialet her ligger i å bidra til ny næring som støtter opp under nasjonens behov for «grønn omstilling». Et annet viktig bidrag her er etableringen av et nordisk senter for bærekraftig utnyttelse av havet, et senter med stor næringslivsdeltagelse og som er ledet av IRIS Biomiljø.

Samfunnsforskningen i IRIS fokuserer blant annet på innovasjonsforskning hvor deltagelsen i initiativet «Smarte byer» er et resultat av dette. Avdelingens arbeid innen næringslivsforskning får stadig stor oppmerksomhet. Her benyttes våre studier i politiske beslutninger og får ofte bred omtale i media. IRIS Samfunn har også etablert nære relasjoner til andre samfunnsfaglige institutter, noe som nå leder til mer forpliktende samarbeid og allianser.

Kommersialisering av forskning fra IRIS har alltid stått sterkt i vår organisasjon. Idéer fra egne forskere og resultater fra forskningsprosjekter er grunnlaget for denne aktiviteten. I 2016 er det jobbet godt og systematisk med mange slike forretningsmuligheter, og helt på slutten av året fikk vi se et godt resultat av dette arbeidet. Da solgte vi vår eierandel i selskapet Calysta for over 40 millioner NOK, midler som nå kan tilbakeføres til organisasjonen for å skape enda mer forskning og kommersialisering fra IRIS.

I løpet av året har våre eiere Stiftelsen Rogalandsforskning og Universitetet i Stavanger hatt samtaler med eierne av tilsvarende forskningsinstitutter i Bergen og i Agder. Ut av det er det kommet en intensjonsavtale hvor eierne tar sikte på å etablere et nytt felles forskningsselskap på Sør- og Vestlandet.. Denne prosessen følges tett av IRIS og de andre forskningsinstituttene både for å gi gode råd underveis og gi riktig faktaunderlag i den påstartede prosessen. Denne prosessen kan lede til etableringen av det nest største forskningsinstituttet i Norge, kun forbigått av SINTEF i større. Det blir spennende å se hva vi kan skrive om dette i årsrapporten for 2017.

Ole Ringdal, Adm. dir.

 

"I et tøft marked for olje og gass har IRIS funnet de nisjene som fremdeles er etterspurt av industrien og klart å sette sammen gode prosjekter som har vunnet frem i den stadig hardere konkurransen om forskningsmidler."

Page-2-Image-3
OLERINGDAL_SIGN
Ole Ringdal, Adm. dir