iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Vurdering av risiko

Page-5-Image-5
Markedet for forskning mot olje og gass er fremdeles svakt, med noe bedring innen områder relatert til mer effektive prosesser og lavere kostnader. For vår del gjelder dette hovedsakelig vår forskning innen digitalisering og automatisering. Mulighetene våre til å skaffe tilstrekkelig industristøtte til prosjekter påvirkes imidlertid negativt av et redusert marked. Ullrigg Bore og Brønnsenter sine aktiviteter innen utvikling og testing av nytt utstyr har likevel tatt seg kraftig opp siden våren 2016 med gode utsikter også for 2017. Vi ser ingen ytterligere fall i denne aktiviteten på kort og mellomlang sikt. 

For IRIS-Forskningsinvest AS kan en vedvarende svak markedssituasjon innen olje og gass føre til at det blir mer krevende å skaffe midler til kommersialisering av forskningsresultater. Markedet for bioøkonomi og akvakultur, som IRIS også satser på, er derimot økende. Markedet for samfunnsfaglig forskning blir sannsynligvis uendret, muligens med en liten nedgang.

Utnyttelsesgraden av forskningsinfrastruktur utgjør en kostnadsmessig risiko for IRIS. Her vil tett kundekontakt og langsiktig finansiering bidra til redusert risiko. Flerbruk av nasjonal infrastruktur er nødvendig for å få investeringstilskudd og vil bidra til redusert kostnadsrisiko ved disse anleggene. Den økonomiske risikoen ved oppbygging av ny forskningsinfrastruktur innen bioøkonomi på Risavika Gassenter er redusert gjennom offentlig deltagelse i initiativet. IRIS sin eksponering er i første omgang begrenset til 5 mill. kroner. 

Kredittrisiko knyttet til kunders økonomiske evne til å oppfylle sine forpliktelser har historisk sett vært lav, og ved utgangen av 2016 vurderes den fremdeles som moderat selv om mange av selskapets kunder også er påvirket av nedgangen i oljeindustrien i regionen. IRIS er i moderat grad eksponert for renterisiko. Leiekostnader til bygg vil i noen grad være avhengig av renteutvikling, men leien forventes å være upåvirket på kort og mellomlang sikt.

Det er over flere år arbeidet for å styrke arbeidskapitalen i morselskap og konsern.

Arbeidskapitalen for morselskapet IRIS vurderes å være på et forsvarlig nivå ut fra selskapets aktiviteter. Realisasjon av aksjer i 2016 gjør at arbeidskapitalen for konsernet er solid og muliggjør strategiske satsinger, herunder investeringer i laboratorier og anlegg.