iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Virksomhetens art og hvor den drives

IRIS ble opprettet i 2005 og ble operativt gjennom en virksomhetsoverdragelse fra Stiftelsen Rogalandsforskning (stiftet 1973) for å være et ledende og kundeorientert forsknings- og innovasjonsselskap.

IRIS eies av Stiftelsen Rogalandsforskning (50 %) og Universitetet i Stavanger (50 %).

IRIS-konsernet består av IRIS og datterselskapene IRIS-Software AS, IRIS-Forskningsinvest AS, Hole In One Producer AS, Biosentrum AS, Biopartner AS, Geokraft AS og GenderGuide AS.

Selskapet har et samfunnsnyttig formål og utfører oppdrag for privat og offentlig virksomhet. Gjennom sin evne til å formidle kunnskap og bringe ideer og forskningsresultater frem til kommersielle produkter og industrielle løsninger skaper selskapet verdier for norske og internasjonale kunder, og for samfunnet. Den underliggende driften skal være sunn og gi positivt resultat, men forskning og teknologiutvikling av høy kvalitet har høyere prioritet enn å maksimere overskuddet.

Styret legger stor vekt på at IRIS’ resultater publiseres og mener at instituttet skal ha ambisjoner på dette området. I 2016 ble det publisert 89 (51) artikler/bokkapitler/paper i nasjonale og internasjonale tidsskrifter/bøker/konferanserapporter, med fagfellevurdering. Det ble avholdt 197 (107) foredrag ved konferanser og lignende. IRIS har vært ene- eller medarrangør i 12 konferanser (4). Året 2016 hadde en leveranse på i overkant av 200 (98) rapporter til oppdragsgivere i det private næringslivet. Tallene i parentes angir antallet i 2015. IRIS sin forskning om oljevirksomhetens betydning for sysselsetting og norsk økonomi satte agendaen for en debatt i riksmedia. Forskningen ble referert til blant annet av Olje- og energiministeren og i diskusjoner om petroleumspolitikken framover. 

IRIS har oppdragsvirksomhet innen områdene energi, miljø og samfunn. På energiområdet står boring og brønn og økt oljeutvinning i sentrum. Helseteknologi er et nytt område innen energi, hvor hovedsatsningen er rettet mot bilde og signalbehandling, samt simulering og modellering av biologiske prosesser. Prosjektet «Norway Pumps and Pipes» er et statlig finansiert prosjekt som har fokus på kompetanseoverføring mellom ulike bransjer, spesielt mellom petroleum og medisin. 

Miljøaktivitetene fokuserer på utvikling av verktøy for oljevernberedskap, overvåkning og risiko-vurdering av havforsuring, klimaendringer og regulære utslipp fra industrien. 

Innenfor området samfunnsforskning er forskningen knyttet til politikkutforming, utvikling i arbeids-livet, innovasjon og omstilling, sikkerhet og utvikling av organisasjoner og bedrifter. 

IRIS er et forskningsinstitutt med basisbevilgninger fra Norges Forskningsråd. Basisbevilgninger for 2016 er økt med 0,7 mill. kroner og utgjør 22,3 mill. kroner eller vel 7 prosent av salgsinntekter.

Konsernet har internasjonal virksomhet som kommer til uttrykk gjennom prosjektaktiviteter i relasjon til internasjonale selskaper i Norge og økende aktivitet innenfor europeiske programmer. IRIS har i 2016 mottatt STIM-EU-bevilgning (stimuleringsmidler for økt deltakelse av forsknings-institutter i EUs rammeprogram) fra Forskningsrådet med 4,3 mill. kroner med basis i prosjekt-tildelinger fra EU til IRIS.

Oppdrags- og bidragsfinansiert forskning fra nasjonale oppdragsgivere, herunder fra internasjonale selskaper i Norge utgjør vel 92 % av morselskapets og konsernets salgsinntekter eksklusive basisbevilgninger. Inntekter direkte fra utenlandske oppdragsgivere utgjør om lag 8 %.

IRIS har hovedkontor i Stavanger i tillegg til kontorer i Mekjarvik (Randaberg), Bergen og Oslo.

Antall ansatte er 195 i IRIS (morselskap) og 3 i datterselskaper.

Publikasjoner

M. fag.: Med fagfellvurdering
U. fag.: Uten fagfellvurdering

Oppdragsgivere