iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Personal

IRIS har et sterkt fokus på arbeidsmiljøet, og det arbeides langsiktig med utvikling av organisasjonen. Arbeidsmiljøet skal være preget av trivsel, medarbeiderpåvirkning og muligheter for utvikling av den enkelte. Ledelse skal utøves på en transparent og forutsigbar måte, til det beste for de ansatte og IRIS som organisasjon. Dette sikrer i sin tur ivaretagelse av våre eieres interesser og ruster oss for å møte formålet med vår virksomhet.

Langsiktigheten i arbeidet med å utvikle organisasjonen gjenspeiles i hvordan IRIS gjennomfører og benytter de periodevise trivselsundersøkelsene. Disse gjennomføres annethvert år, sist i 2015. Resultatene fra undersøkelsen benyttes for arbeid med videreutvikling på alle nivåer i IRIS, det vil si både i forskningsgrupper, avdelinger og på selskapsnivå. Siden 2013 har undersøkelsene blitt gjennomført delvis generisk. Dette i den hensikt å kunne avdekke trender over tid. Noe tilpasning gjøres for hver gjennomføring, dels for å se effekt av spesifikke tiltak som er gjennomført, og dels ut fra hvilket behov det er for å måle nye parametere. De erfaringer IRIS samlet sett har gjort seg med tiltak gjennom 2016 vil derfor bli benyttet i arbeidet med å tilpasse undersøkelsen som skal gjennomføres i 2017. Arbeidsmiljøutvalget står sentralt i dette arbeidet. I tillegg blir representanter for fagforeninger orientert.

Et annet viktig virkemiddel for å ivareta arbeidsmiljøet og sikre den enkeltes trivsel og utvikling er gjennomføring av medarbeidersamtaler. Samtalene mellom leder og medarbeider foretas i løpet av første kvartal hvert år, med oppfølgingssamtaler på høsten. 

2016 var et år med fokus på stabilisering av drift etter omstillinger i 2015. Det har var noe bruk av permitteringer, men grunnet grepene som ble tatt i foregående år har IRIS i 2016 hatt en god balanse mellom aktivitetsnivå og tilgang på menneskelige ressurser. 

Ved utgangen av året hadde IRIS 195 medarbeidere fordelt på 175 årsverk. Tilsvarende var det ved utgangen av 2015 totalt 202 medarbeidere fordelt på 184 årsverk. Reduksjonen er en følge av avgang med pensjon og avsluttede midlertidige engasjementer. Andel utenlandske medarbeidere er på 25 prosent. Dette er en sammensatt gruppe som representerer 23 ulike nasjonaliteter.

3 ansatte har i løpet av året avlagt doktorgrad. Antall forskere med doktorgrad er nå 98 (98 i 2015).

Gjennomsnittsalderen var 46 år ved utgangen av 2016.
PT6A3886%20kopier