iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Likestilling

IRIS har som mål å være et attraktivt og anerkjent forskningsinstitutt med høy kvalitet, mangfold og likestilling. I våre etiske retningslinjer står det at «IRIS arbeider for en mangfoldig og inkluderende arbeidskultur preget av likeverd og toleranse. Alle mennesker verdsettes likt i IRIS. Ingen diskriminering av noen art blir akseptert; verken på grunn av kultur, etnisitet, kjønn, religion, seksuell legning, alder eller annet.»

IRIS ønsker derfor en rimelig lik fordeling mellom kjønnene både når det gjelder ansatte og sammensetning av styrende organer. IRIS ser verdien av at alle aldersgrupper er representert på arbeidsplassen. Livsfasepolitikk i IRIS er derfor en utviklingsstrategi med fokus på individet og utvikling i alle arbeidslivets faser.

Bedriften har en rekrutterings- og personalpolitikk som skal sikre like muligheter og rettigheter for kvinner og menn, og som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling på det grunnlag. Dette er også definert i bedriftens etiske retningslinjer. 

Av 195 ansatte var det 64 kvinner ved utgangen av 2016, noe som utgjør 33 prosent av de ansatte i IRIS.

Blant styrets 7 medlemmer var 3 av 5 aksjonærvalgte medlemmer kvinner. Det ble gjennomført valg av ansatte for representasjon i styret i 2016, og en av to ansattvalgte styremedlemmer er kvinne. 

Kvinneandelen er i dag 20 prosent i Energi, 46 prosent i Samfunnsforskning og 59 prosent i Biomiljø. Av 24 ledere med personalansvar er 9 kvinner. 2 av 14 forskningsledere er kvinner. IRIS har også få kvinnelige seniorforskere; 23 prosent kvinner versus 77 prosent menn. Når det gjelder forskere er tilsvarende tall 57 prosent kvinner og 43 prosent menn.

Av 8 medarbeidere som arbeider med doktorgrad er 3 kvinner. IRIS arbeider for å sikre at velkvalifiserte og relevante doktorgradskandidater blir værende i IRIS etter endt utdannelse. Trivselsundersøkelser brukes aktivt til blant annet å kartlegge hvorvidt medarbeiderne selv opplever likestilling i IRIS. 

Resultater fra undersøkelsen i 2015 bekrefter som tidligere år, at med¬arbeiderne i stor grad opplever like mulig¬heter mellom kvinner og menn. Det er viktig for IRIS at mulighetene oppleves som like, uavhengig av kjønn. Like fullt tilsier kjønnsfordelingen på forskjellige nivåer i organisasjonen at fokuset må opprettholdes og styrkes. Særlig gjelder dette andel kvinner i faglige toppstillinger og innen energiområdet. 

I samsvar med likestillingsloven, diskrimineringsloven og diskriminerings- og tilgjengelighets¬loven er det utarbeidet en mer detaljert redegjørelse knyttet til status, utfordringer og mål/tiltak.

Kjønnsfordeling