iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Kvalitet, helse, miljø og sikkerhet

IRIS skal drive sin virksomhet på en ansvarsfull måte med respekt for mennesker, verdier og ytre miljø. Skader på ansatte og materielle verdier skal forebygges, og kunnskap og arbeidsmetoder skal forhindre negativ innvirkning på det ytre miljøet.

Våre ressurser skal forvaltes på en miljømessig forsvarlig måte, samtidig som det for selskapet er en forretningsmessig god måte. Vi ønsker å være en positiv bidragsyter i forhold til de miljøproblemene samfunnet står overfor ved å forplikte oss til kontinuerlig arbeid for målbare og varige miljøforbedringer på de områder av virksomheten som påvirker det ytre miljøet.

IRIS er også en samfunnsmessig bidragsyter innen helse, miljø og sikkerhet ved å tilføre økt kunnskap på området gjennom forskningen. 

Kvalitetsstyringssystemet som ligger til grunn for virksomhetens aktivitet er sertifisert etter NS-EN ISO 9001:2015. For å være i samsvar med den nye 2015-versjonen av standarden, ble det gjort flere tilpasninger i styringssystemet høsten 2016. Resertifisering i henhold til ny standard ble gjennomført av Dovre Sertifisering AS samtidig med periodisk oppfølgingsrevisjon av miljøstyringssystemet basert på NS-EN ISO 14001:2004.

Gjennom sertifiseringene forplikter virksomheten seg til å ha fokus på kontinuerlig forbedring. Dette fokuset bidrar til å finne gode løsninger som verner om egne ansatte og ytre miljø, og til å sikre kvaliteten i arbeidet. IRIS fikk gode tilbakemeldinger etter revisjoner relatert til ISO 9001 og ISO 14001.

Registrering og oppfølging av alle typer skader og uønskede hendelser er en viktig del av forbedringsarbeidet. I 2016 kom det inn 325 Rapporter om Uønsket Hendelse (RUH) i IRIS. Antall rapporter økte i tråd med målsettingen på alle lokasjoner, og gir et godt bilde av utfordringer og muligheter i virksomheten. Omtrent en fjerdedel av rapportene er forbedringsforslag. Dette er viktige bidrag fra den enkelte medarbeider til hvordan man kan skape en god og sikker arbeidsplass. Antallet fraværsskader er null. Alle hendelser blir behandlet og tiltak følges opp før rapportene lukkes.

Arbeid etter sentrale HMS-prinsipper som god orden og ryddighet, personlig engasjement, kompetanseheving og vilje til å lære av andre, skaper forbedringer.

Vernetjenesten i IRIS er delt inn i seks verneområder med sine respektive verneombud. Valg av nye verneombud, hovedverneombud og AMU-medlemmer ble gjennomført våren 2016. En synlig vernetjeneste og et velfungerende AMU er viktige faktorer for et godt arbeidsmiljø. 

IRIS er en inkluderende arbeidslivsbedrift, og legger vekt på forebyggende tiltak og fokus på nærværsfaktorer. Godt og systematisk arbeid med sykefravær, en aktiv livsfasepolitikk og bedring av arbeidsmiljø er prioriterte områder. Det er viktig med godt samarbeid med AMU, vernetjenesten, tillitsvalgte og bedriftshelsetjenesten i dette arbeidet. Det gjennomføres jevnlige arbeidsmiljøundersøkelser og vernerunder. 

I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører selskapet oversikt over sykefraværet. I 2016 var sykefraværet 3,9 prosent. Til sammenligning var tallene tidligere slik: I 2015: 3,6 prosent, i 2014: 4,6 prosent og i 2013: 4,5 prosent. Menns sykefravær i 2016 var på 2,3 prosent, mens kvinners sykefravær var på 6,9 prosent.

Rapporter om uønsket hendelse (RUH)

Sykefravær