iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Fremtidsutsikter

Norsk forskning har i lengre tid hatt gode vekstforhold. Dette har ført til rekordhøy ressursbruk fra det offentlige til forskning og utvikling både innen offentlig og privat sektor.

Det er imidlertid ikke ventet at denne veksten vil fortsette i årene som kommer selv om regjeringens langtidsplan for forskning fremdeles er gjeldende politikk. Parallelt med denne veksten har det foregått en større omstilling i akademia ved sammenslåinger mellom mange universiteter og høgskoler, en liknende prosess er nå underveis innen instituttsektoren. I løpet av få år vil antall forskningsinstitusjoner i Norge være nærmere halvert. Dette vil styrke den enkelte institusjon, men vil også føre til sterkere konkurranse mellom sektorene.

Muligheten til å lykkes i den internasjonale konkurransen vil imidlertid styrkes etter denne konsolideringen. I denne situasjonen har flere eiere av forskningsinstitutter på Sør og Vestlandet tatt initiativ til å danne et nytt og stort forskningsinstitutt som også omfatter IRIS. Vårt bidrag i et slikt nytt selskap vil være høy faglig kompetanse, gode kunderelasjoner, unik forskningsinfrastruktur og en bedriftskultur hvor ansatte og ledere jobber sammen om felles mål. Med et slikt nytt forskningsinstitutt vil fremdeles samarbeidet med Universitetet i Stavanger være svært viktig og vil utvikles videre slik at vi sammen får en sterkere faglig posisjon for å skaffe nasjonale og internasjonale forskningsmidler til vår region.