iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Økonomi

Styret er tilfreds med resultatene fra forskningsvirksomheten for 2016 tatt i betraktning markeds-messige utfordringer innen olje og gass.

verksatte tiltak for forbedret kostnadsstruktur i morselskapet IRIS med nedbemanning, endring av pensjonsordning mv. i løpet av 2015 danner en god basis for 2016 og bidrar til et tilfredsstillende årsresultat i en krevende periode med redusert aktivitet. 

Aktiviteter innenfor Energi, Ullrigg Bore og Brønnsenter og Samfunnsforskning gir et positivt bidrag til driftsresultatet, mens aktiviteter innenfor Biomiljø viser et negativt driftsresultat. Det arbeides aktivt for bedre markedstilpasning for Biomiljø, herunder mer effektiv utnyttelse av laboratorie-infrastruktur. Gjennomførte tiltak forventes å gi positive markedsmessige og økonomiske effekter for 2017.

Kommersialisering av forskningsresultater både fra IRIS og UiS er en viktig del av vår verdiskaping. Resultatene av kommersialiseringsvirksomheten vil naturlig nok variere noe mellom de enkelte år, men viser etter styrets vurdering en god utvikling over tid. 

Aksjer i Calysta Inc. ble i 2016 solgt for om lag 40 mill. kroner mot opprinnelig investert beløp med vel 8 mill. kroner. Balanseført verdi av aksjer på salgstidspunktet (verdi etter egenkapitalmetoden ved omklassifisering av aksjer per 31.12.2015) utgjør 65,7 mill. kroner. Regnskapsmessig tap i konsernet for 2016 utgjør 25,8 mill. kroner

Driftsinntekter for IRIS-konsernet for 2016 utgjør 305 mill. kroner, hvorav salgsinntekter utgjør 301 mill. kroner. Salgsinntekter er redusert med 10 mill. kroner (3 prosent) i forhold til 2015.

Regnskapet for IRIS-konsernet viser et resultat før skattekostnad på minus 24,2 mill. kroner mot pluss 23,5 mill. kroner i 2015. Negativ resultatutvikling for 2016 må i hovedsak ses i sammenheng med regnskapsmessig tap ved salg av aksjer i Calysta Inc. (USA).

Regnskapet for 2016 for morselskapet IRIS viser driftsinntekter og resultat før skattekostnad med henholdsvis 310 mill. kroner og 15,7 mill. kroner. Salgsinntekter utgjør 300 mill. kroner og er redusert med 12 mill. kroner eller 4 %. 

Resultatet for IRIS inkluderer mottatt konsernbidrag fra datterselskaper med 6,2 mill. kroner (15,9 mill. kroner i 2015) som er oppført under annen driftsinntekt. For øvrig må nedgang i annen driftsinntekt ses i sammenheng med at IRIS mottok vederlag for overføring av teknologirettigheter med vel 11 mill. kroner for 2015. Nedskrivning av aksjer i Sekal AS er innarbeidet med 8,9 mill. kroner for 2016.

Avgitt konsernbidrag til datterselskaper utgjør 7,9 mill. kroner (19,3 mill. kroner i 2015). 

Egenkapitalen i IRIS-konsernet utgjør 144 mill. kroner per 31. desember 2016 som tilsvarer en egenkapitalgrad på 48 % (52 % i 2015). 

Egenkapital i morselskapet IRIS er økt med 4,3 mill. kroner og utgjør 157 mill. kroner per 31. desember 2016. Dette tilsvarer en egenkapitalgrad med 50 % (48 % i 2015).

Arbeidskapitalen for konsernet IRIS er økt med 43,0 mill. kroner for 2016 og utgjør 86,6 mill. kroner per 31. desember 2016. Betydelig økning i arbeidskapital må ses i sammenheng med realisasjon av aksjer i Calysta Inc. med om lag 40 mill. kroner.

Arbeidskapitalen for morselskapet IRIS utgjør 41,7 mill. kroner per 31. desember 2016 mot 35,6 mill. kroner for 2015. 

Samlede investeringer i utstyr, laboratorier og anlegg mv. for 2016 utgjør 13,8 mill. kroner og er redusert med 0,5 mill. kroner i forhold til fjoråret. Av samlede investeringer er 5,2 mill. kroner egenfinansiert og 8,6 mill. kroner er prosjektfinansiert. Egenfinansierte investeringer viser en mindre nedgang sammenlignet med 2015.

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.