iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Fremtidens teknologi for marin overvåking og akvatisk miljø

IRIS arbeider kontinuerlig med å utvikle ny teknologi for marin overvåking og har i 2015 videreutviklet sitt arbeid med miljøindikatorer og biosensorer. Biosensorer er et utviklingsområde i IRIS Biomiljø hvor en ser på endringer i forutsigbare atferdsmønstre i marine organismer. Disse sensorene skal brukes både i laboratorium og felt.

MOAB
I NFR-prosjektet MOAB er mikrobielle sensorer integrert i et sanntids multi sensor feltbasert målesystem; ’Environmental Sampling Processor’ (ESP). De biologiske markørene er basert på siste års nyvinninger innen genanalyser. I MOAB vil vi bruke genetiske markører fra oljenedbrytende bakterier som sanntidsindikatorer for oljesøl og –lekkasjer. Prinsippet bygger på at råolje endrer artsprofilen av bakterier i vannet, og kort tid etter et oljeutslipp domineres bakteriesamfunnet av oljenedbrytende bakterier, som de genetiske markørene vil kunne avdekke. 

HT Biomarkers
I HT-Biomarkers prosjektet videreutvikler vi biologiske verktøy for måling av helsetilstanden i viktige marine virvelløse dyr. Ved hjelp av flowcytometriske teknikker sikter vi på å optimalisere metodikk for overvåking av miljøet. Vi undersøker blant annet virkningen av olje på blåskjell, og metodikken skal gjøre det mulig å spore fysiologiske endringer på en mer effektiv måte. 

Ferskvann
Overvåking av ferskvann med fokus på innsjøer og vassdrag har i mange år vært et av avdelingens viktigste områder, og dette arbeidet bidrar til å sikre at vannressursene i regionen har vannkvalitet som samsvarer med krav i EUs vanndirektiv. I tillegg utføres forskning på Legionella i drikkevann. I et tverrfaglig prosjekt ser vi på forekomst, typer og sykdomsfremkallende egenskaper av ulike Legionella-stammer i kommunale dusjanlegg i Stavanger. Det sees videre på betydning av rørmateriale og dessuten på hvordan kommunen best kan kommunisere risiko knyttet til Legionella.
iris_mekjarvik11