iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Marint miljø og risikovurdering

I fokus står marint miljø der vi gjennom feltarbeid, laboratorieforsøk og modellering undersøker effekter av kroniske og akutte utslipp fra olje- og gassaktiviteter, samt fra havbruksnæring og gruveindustri.

Integrert miljøstyringssystem (IMS)
Det er et økende fokus på miljøeffekter på alle biologiske nivå – alt fra skader i enkeltorganismer til skader på hele økosystem. Innenfor olje- og gassvirksomheten har det blitt utviklet flere systemer for miljøstyring av både uhells- og operasjonelle (tillatte) utslipp. For å kunne favne spennet fra individ til økosystem er det behov for å integrere og samkjøre systemene slik at de kan bidra til bedre helhetlige miljøvurderinger. Det dreier seg om integrering av styringsverktøy både til risikovurderinger og overvåking av miljøtilstanden. Arktiske forhold (med bl.a. krill som testorganisme) er et hovedfokus i et NFR prosjekt, der vi i 2015 har beskrevet hvordan enkeltsystemer for miljørisiko, miljøeffekter og miljøovervåking på ulike nivå kan integreres.

Martin Linge
IRIS Biomiljø har i 2015 utført vannsøyleovervåking på oljefeltet Martin Linge som er lokalisert på 115 m dyp, 42 km vest for Oseberg. Målet med prosjektet er å vurdere eventuelle miljøeffekter av oljebasert borekaks behandlet med den såkalte TCC-teknologien (Thermomechanical Cuttings Cleaner) for rensing og utslipp fra Martin Linge-feltet. Effektene ble vurdert ved hjelp av overvåkingsstasjoner med blåskjell i bur. Blåskjell reagerer raskt på endringer i vannmiljøet. Metodikken der en måler ulike stressmarkører i blåskjellene, var modifisert fra vannsøyleovervåkingen som IRIS Biomiljø har deltatt i gjennom flere år i forbindelse med miljøovervåking av produsert vannutslipp fra felt på norsk sokkel. Parallelt med feltforsøkene gjennomførte vi laboratorieforsøk for å simulere de biologiske effektene som kan oppstå i forbindelse med periodisk boreaktivitet. 

Akvakultur og bærekraft
Bærekraft og sosial aksept av produksjonsmetodikk og miljøpåvirkning er forutsetninger for vekst i havbruksnæringen. 

I NFR-prosjektet Aquaaccept vil vi foreslå løsninger som ivaretar miljøressurser og samfunnets interesser.

Bransjen står overfor utfordringer hvor lakselus er en kritisk faktor og i mange tilfeller en reell trussel mot næringen. NFRprosjektet Fluclim identifiserer virkningene av medisinfôr på reker.

For å løse lakselus-problematikken kreves en integrert tilnærming, og IRIS jobber sammen med akvakulturindustrien for å finne effektive løsninger. I NFR-prosjektet «Beskyttelse av oppdrettslaks mot lakselus» verifiserer IRIS teknologien «Seafarm Puls Guard» i fullskala forsøk ved oppdrettsanlegg i Øygarden. Denne teknologien uskadeliggjør lakselus på et tidlig utviklingsstadium.

IRIS er involvert i prosjekter hvor ny oppdrettsteknologi, slik som helt eller delvis lukkede oppdrettsenheter blir verifisert, bl.a. gjennom studier og vurderinger av vannkvalitet og fiskehelse ved ulike løsninger.
Biomilj%C3%B8-2008_foto-Elisabeth-T%C3%B8nnessen_CMYK-(13)