iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Vurdering av risiko

Markedet for forskning mot olje og gass vil fremdeles være svakt på kort sikt, eventuelle bedringer i dette markedet vil kun komme med en økende oljepris. Dette påvirker mulighetene våre til å skaffe tilstrekkelig industristøtte, spesielt til våre innovasjonsprosjekter. Ullrigg Bore og Brønnsenter sine aktiviteter innen utvikling og testing av nytt utstyr vil også kunne påvirkes ytterligere av en negativ markedsutvikling. For IRIS-Forskningsinvest AS kan denne situasjonen føre til at det blir mer krevende å fremskaffe midler for kommersialisering av forskningsresultater.

Kredittrisiko knyttet til kunders økonomiske evne til å oppfylle sine forpliktelser har historisk sett vært lav, og ved utgangen av 2015 vurderes den fremdeles som moderat selv om mange av selskapets kunder også er påvirket av nedgangen i oljeindustrien i regionen.

Selskapet er i moderat grad eksponert for renterisiko, da gjeld til kredittinstitusjoner er relativt lav samtidig som selskapets aktive pensjonsordning er endret fra ytelsesplan (YTP) til innskuddsplan (ITP). Leiekostnader bygg vil i noen grad være avhengig av renteutvikling, men leien forventes å være upåvirket på kort og mellomlang sikt.

Arbeidskapitalen har vist en positiv utvikling de siste årene, men er omtrent uforandret for siste år. 

Styret vil fortsette arbeidet for å øke kapitaltilførsel fra selskapets drift som grunnlag for investeringer i laboratorier og anlegg og for ytterligere å styrke selskapets soliditet.
foto%20elisabeth%20t%C3%B8nnessen%20(24)