iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Virksomhetens art og hvor den drives

IRIS ble opprettet i 2005 som en fortsettelse av tidligere Rogalandsforskning for å være et ledende og kundeorientert forsknings- og innovasjonsselskap. Universitetet i Stavanger ble invitert inn på eiersiden.

IRIS-konsernet består av IRIS og datterselskapene IRISForskningsinvest AS, IRIS-Software AS, Hole In One Producer AS, Biopartner AS, Geokraft AS og GenderGuide AS. Morselskapet IRIS eies av Stiftelsen Rogalandsforskning (50 prosent) og Universitetet i Stavanger (50 prosent).

Selskapet har et samfunnsnyttig formål og utfører oppdrag for privat og offentlig virksomhet. Gjennom sin evne til å bringe ideer og forskningsresultater frem til kommersielle produkter og industrielle løsninger skaper selskapet verdier for norske og internasjonale kunder, og for samfunnet. Den underliggende driften skal være sunn og gi positivt resultat, men forskning og teknologiutvikling av høy kvalitet har høyere prioritet enn å maksimere overskuddet.

Styret legger stor vekt på at IRIS sine forskningsresultater publiseres og mener at instituttet skal ha ambisjoner på dette området. I 2015 ble det publisert 59 artikler/ bokkapitler i nasjonale og internasjonale tidsskrifter/bøker med fagfellevurdering og 21 bokkapitler/artikler i nasjonale og internasjonale tidsskrift uten fagfellevurdering. Det ble avholdt 107 foredrag ved konferanser og lignende. IRIS har vært eneeller medarrangør i 4 konferanser.

IRIS har oppdragsvirksomhet innen områdene energi, miljø og samfunn. På energiområdet står boring og brønn og økt oljeutvinning i sentrum. Miljøaktivitetene fokuserer på utvikling av verktøy for oljevernberedskap, overvåkning og risikovurdering av havforsuring, klimaendringer og regulære utslipp fra industrien. Innenfor området samfunnsforskning er forskningen knyttet til politikkutforming, utvikling i arbeidslivet, innovasjon og omstilling, sikkerhet og utvikling av organisasjoner og bedrifter.

Morselskapet IRIS er et forskningsinstitutt med basisbevilgninger fra Norges forskningsråd. Basisbevilgninger utgjør i underkant av 22 mill. kroner eller om lag 7 prosent av salgsinntekter.

Konsernet har internasjonal virksomhet som kommer til uttrykk gjennom prosjektaktiviteter i relasjon til internasjonale selskaper i Norge og økende aktivitet innenfor europeiske programmer. 

Oppdrags- og bidragsfinansiert forskning fra nasjonale oppdragsgivere, herunder fra internasjonale selskaper i Norge utgjør 92 prosent av morselskapets og konsernets salgsinntekter eksklusive basisbevilgninger. Inntekter direkte fra utenlandske oppdragsgivere utgjør om lag 8 %.

Hovedvirksomheten er lokalisert til Stavanger, Mekjarvik (Randaberg), Bergen og Oslo. 

Antall ansatte er 202.

Publikasjoner

M. fag.: Med fagfellvurdering
U. fag.: Uten fagfellvurdering

Oppdragsgivere