iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Likestilling

IRIS har som mål å være et attraktivt og anerkjent forskningsinstitutt med høy kvalitet, mangfold og likestilling. I våre etiske retningslinjer står det at «IRIS arbeider for en mangfoldig og inkluderende arbeidskultur preget av likeverd og toleranse. Alle mennesker verdsettes likt i IRIS. Ingen diskriminering av noen art blir akseptert; verken på grunn av kultur, etnisitet, kjønn, religion, seksuell legning, alder eller annet.»

IRIS ønsker derfor en god fordeling mellom kjønn, alder og etnisitet både når det gjelder ansatte og sammensetning av styrende organer. IRIS ser verdien av at alle aldersgrupper er representert på arbeidsplassen. 

Bedriften har en rekrutterings- og personalpolitikk som skal sikre like muligheter og rettigheter for kvinner og menn, og som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn eller alder i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering.

Av 202 ansatte var det 69 kvinner ved utgangen av 2015, noe som utgjør 34 prosent av de ansatte i IRIS.

Blant styrets 7 medlemmer var 3 av 5 aksjonærvalgte medlemmer kvinner og ingen kvinner av 2 ansattvalgte styremedlemmer.

Kvinneandelen er i dag 21,5 prosent innenfor forskningsområdet energi, 45 prosent innenfor samfunnsforskning og 55,5 prosent innenfor biomiljø. Av 23 ledere med personalansvar er 11 kvinner. Kun menn er forskningsledere. IRIS har også få kvinnelige seniorforskere; 27 prosent kvinner versus 73 prosent menn. Når det gjelder forskere er tilsvarende tall 53 prosent kvinner og 47 prosent menn.

Av 10 medarbeidere som arbeider med doktorgrad er 6 kvinner. IRIS arbeider for å sikre at velkvalifiserte og relevante doktorgradskandidater blir værende i IRIS etter endt utdannelse.

Undersøkelse om jobbtilfredshet brukes aktivt til blant annet å kartlegge hvorvidt medarbeiderne selv opplever likestilling i IRIS. Resultater fra undersøkelsen i 2015 bekrefter som tidligere år, at medarbeiderne i stor grad opplever like muligheter mellom kvinner og menn.

I samsvar med likestillingsloven, diskrimineringsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er det utarbeidet en mer detaljert redegjørelse knyttet til status, utfordringer og mål/tiltak.

Kjønnsfordeling