iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Kvalitet, helse, miljø og sikkerhet

IRIS ønsker å drive sin virksomhet på en ansvarsfull måte med respekt for mennesker, utstyr og ytre miljø. Skader på ansatte og materielle verdier skal forebygges, og kunnskap og arbeidsmetoder skal forhindre negativ innvirkning på det ytre miljøet. 

IRIS har ikke aktiviteter som belaster det ytre miljø utover det som anses normalt for denne type virksomhet. Rutiner for håndtering av avfall og utslipp er implementert i henhold til gjeldende regelverk og tillatelser.

Gjennom sin forskning er IRIS også en samfunnsmessig bidragsyter innen helse, miljø og sikkerhet ved å tilføre økt kunnskap på området.

Kvalitetsstyringssystemet som ligger til grunn for virksomhetens aktivitet er sertifisert etter NS-EN ISO 9001:2008. Miljøstyringssystemet er sertifisert etter NSEN ISO 14001:2004. Gjennom sertifiseringene forplikter virksomheten seg til å ha fokus på kontinuerlig forbedring. Dette fokuset bidrar til å finne gode løsninger som verner om egne ansatte og ytre miljø, og til å sikre kvaliteten i arbeidet. 

Risikostyringspolitikk basert på prinsippene i NS-ISO 31000:2009 ble etablert i 2015, etterfulgt av en risikoidentifisering knyttet til handlingsplaner og målsettinger på alle avdelinger i virksomheten. 

IRIS mottok i løpet av året gode tilbakemeldinger etter revisjoner relatert til Achilles JQS, ISO 9001 og ISO 14001. 

Registrering og oppfølging av alle typer skader og uønskede hendelser er en viktig del av forbedringsarbeidet. I 2015 kom det inn 285 Rapporter om Uønsket Hendelse (RUH) i IRIS. En fjerdedel av disse er forbedringsforslag, og dermed viktige bidrag fra den enkelte medarbeider til hvordan man kan skape en god og sikker arbeidsplass. Det er ikke rapportert om fraværsskader eller andre alvorlige hendelser. Arbeid etter sentrale HMS-prinsipper som god orden og ryddighet, personlig engasjement, kompetanseheving og vilje til å lære av andre, skaper forbedringer. Nytt av året er rapportering av positive HMS-observasjoner.

I strategidokumentet IRIS 2020 er «videreutvikling av risikostyring som sentralt prinsipp for effektiv drift og godt omdømme» blant de strategiske valgene. Risikostyringspolitikk basert på prinsippene i NS-ISO 31000:2009 ble etablert i 2015, etterfulgt av en risikoidentifisering knyttet til handlingsplaner og målsettinger på alle avdelinger i virksomheten.

Vernetjenesten i IRIS er delt inn i seks verneområder med sine respektive verneombud. En synlig vernetjeneste og et velfungerende AMU er viktige faktorer for et godt arbeidsmiljø.

IRIS er en inkluderende arbeidslivsbedrift, og legger vekt på forebyggende tiltak og fokus på nærværsfaktorer. Godt og systematisk arbeid med sykefravær, en aktiv livsfasepolitikk og bedring av arbeidsmiljø er prioriterte områder. Det er viktig med godt samarbeid med AMU, vernetjenesten, tillitsvalgte og bedriftshelsetjenesten i dette arbeidet. Det gjennomføres jevnlige arbeidsmiljøundersøkelser og vernerunder.  

I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører selskapet oversikt over sykefravær. Sykefraværet i 2015 var på 3,6 prosent. Til sammenligning var tallene tidligere slik: I 2014: 4,6 prosent, i 2013: 4,5 prosent og i 2012: 6,2 prosent. Menns sykefravær i 2015 var på 2,1 prosent, mens kvinners sykefravær var på 6,2 prosent

Rapporter om uønsket hendelse (RUH)

Sykefravær