iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Fremtidsutsikter

Markedet for forskning innen olje og gass vil fremdeles være svakt på kort sikt, og eventuelle bedringer i dette markedet vil kun komme med en økende oljepris. Det er likevel en del områder som er mindre utsatt bl.a. forskning og teknologiutvikling som redusere de operasjonelle kostnadene for selskapene. Eksempler er ny bore- og brønnteknologi som fører til redusert boretid og automatiserte prosesser som fører til reduserte produksjonskostnader. Teknologi for økt oljeutvinning som fører til en økt utvinningsgrad er også et slikt eksempel. I denne situasjonen så vil en sterkere satsing på internasjonale markeder utgjøre en mulighet for IRIS for disse teknologi-områdene. Andre markeder som forskning på fornybar energi, CCS (CO2 karbonfangst og lagring), bioteknologi, marint miljø og forskning for offentlig sektor vil holde seg godt med muligheter for fortsatt vekst.

Omstillingen av norsk økonomi gir muligheter for forskning, utvikling og innovasjon. Her oppstår det muligheter for IRIS som vi kan utnytte. Eksempler på dette er myndighetenes forsterkede satsing på fornybar energi, en ny satsing på bioøkonomi i Norge, samt initiativer knyttet til innovasjon i offentlig sektor.

Nye initiativ i regionen utgjør fremtidige muligheter for IRIS, bl.a. den storstilte satsing på samferdselsprosjekter i Rogaland, Stavanger sin posisjon som europeisk Smart by-region, samt byggingen av et nytt Universitetssykehus på Ullandhaug. Totalt sett utgjør dette mange og gode muligheter for IRIS til å oppnå nasjonale og internasjonale posisjoner for sin fremtidige forskning.

Samarbeidet med Universitetet i Stavanger vil fortsatt være viktig og utvikles slik at vi sammen får en sterkere faglig posisjon for nasjonale og internasjonale forskningsmidler.

Styret vil til slutt takke oppdragsgivere, samarbeidspartnere og andre støttespillere for godt samarbeid. Styret takker også medarbeiderne for god innsats og svært gode faglige resultater i 2015.
iris48