iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Økonomiske resultater

Styret er tilfreds med resultatene fra forskningsvirksomheten for 2015 tatt i betraktning den markedsmessige utfordringen innen olje og gass. 

Gjennom iverksatte tiltak i form av nedbemanning og andre kostnadsbesparelser med positive effekter for økonomiske resultater for 2015, er styret også av den oppfatning at selskapet har en bedre tilpasset kostnadsstruktur ved inngangen til 2016. Dette omfatter også endring i pensjonsordning fra ytelsesplan (YTP) til innskuddsplan (ITP), men hvor avvikling av YTP har gitt kostnader av ekstraordinær art for 2015.

Til tross for utfordringer på markedssiden har aktiviteter innenfor Energi også for 2015 gitt et positivt bidrag til årets økonomiske resultat. 

Markedssituasjonen for Ullrigg Bore- og Brønn Senter har vært utfordrende for 2015. Lavere aktivitetsnivå har medført nedgang i økonomiske resultater, men gir fremdeles et positivt bidrag til årets økonomiske resultat.

Driftsmessige/økonomiske utfordringer på Biomiljø har medført negativt økonomisk resultat for 2015, noe lavere enn for 2014.

Aktiviteter innenfor Samfunnsforskning har i noen grad vist svingninger over tid og gir for 2015 et mindre negativt bidrag til årets økonomiske resultat omtrent på nivå med 2014.

Kommersialisering av forskningsresultater både fra IRIS og UiS er en viktig del av vår verdiskaping. Resultatene av kommersialiseringsvirksomheten vil naturlig nok variere noe mellom de enkelte år, men viser etter styrets vurdering en god utvikling over tid. 

Salg av teknologirettigheter samt gevinst/tap ved salg av aksjer utgjør 10,3 mill. kroner for 2015 (35,0 mill. kroner for 2014). Resultat fra investering i tilknyttede selskaper utgjør 27,5 mill. kroner for 2015 og må ses i sammenheng med positiv utvikling i egenkapital i hovedsak knyttet til Calysta Inc. (USA).

Driftsinntekter i IRIS-konsernet for 2015 utgjør 324 mill. kroner, hvorav salgsinntekter utgjør 312 mill. kroner. Salgsinntekter er redusert med 12 mill. kroner (4 prosent) i forhold til 2014. Regnskapet i IRIS-konsernet viser et resultat før skattekostnad på 23,5 mill. kroner mot 27,6 mill. kroner i 2014.

Regnskapet for 2015 for morselskapet IRIS viser driftsinntekter og resultat før skattekostnad med henholdsvis 342 mill. kroner (331 mill. kroner i 2014) og 19,5 mill. kroner (16,3 mill. kroner i 2014). Resultatet for IRIS inkluderer mottatt konsernbidrag fra datterselskaper med 15,9 mill. kroner som er oppført under annen driftsinntekt.

Egenkapitalen i IRIS-konsernet utgjør 168 mill. kroner pr. 31. desember 2015 som tilsvarer en egenkapitalgrad på 52 prosent. Egenkapital og egenkapitalgrad i morselskapet IRIS utgjør henholdsvis 153 mill. kroner og 48 prosent.

Arbeidskapitalen for konsernet IRIS er redusert med 1,9 mill. kroner for 2015 og utgjør 43,6 mill. kroner pr. 31. desember 2015.

Arbeidskapitalen for morselskapet IRIS utgjør 35,6 mill. kroner pr. 31. desember 2015 mot 33,1 mill. kroner for 2014. 

Mottatt konsernbidrag / avviklingsutbytte fra datterselskaper utgjør 17,0 mill. kroner, samtidig som det er ytt konsernbidrag til datterselskaper med 19,3 mill. kroner. 

Kundefordring i det tilknyttede selskapet SEKAL med 9,7 mill. kroner inklusiv beregnede renter er omgjort til konvertibelt lån pr. 31.12.2015.

Samlede investeringer i utstyr, laboratorier og anlegg mv. for 2015 utgjør 14,3 mill. kroner og er økt med 3,6 mill. kroner i forhold til fjoråret. Av samlede investeringer er 5,6 mill. kroner egenfinansiert, 5,0 mill. kroner er finansiert ved infrastrukturbevilgning fra Forskningsrådet og 3,7 mill. kroner er prosjektfinansiert. Egenfinansierte investeringer viser en mindre nedgang sammenlignet med 2014.

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.