iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Highlights of 2015

lakselus

IRIS TESTS THE COMBINED EFFECTS OF SALMON LOUSE MEDICINE

 The increasing use of the chitin synthesis inhibitor diflubenzuron (DFB) to counter salmon lice could become a problem for the environment. In the NFR project Fluclim, IRIS Environment performed laboratory trials with deep water prawns (Pandalus borealis) to investigate whether medicinal feed containing DFB can threaten local prawn populations. 
svalbard

ARCTIC OIL COUNTERMEASURES - IRIS PARTICIPATES IN FIELD WORK IN SVALBARD

 In 2015, work commenced on contingency plans for Arctic oil countermeasures and a research team from IRIS participated in extensive field work in Svalbard over the winter and spring period. 
boklansering2

PUBLICATION OF THE BOOK “HVA HAR OLJEN GJORT MED OSS?” (WHAT HAS THE OIL DONE FOR US?)

 Researchers at IRIS summarise cultural changes in the wake of the rapid growth of the welfare state in Norway over the last four decades. The book is based on research by IRIS Social Science and was published by Cappelen Damm in December 2015. The book gives a thorough analysis of what, in a historical and cultural sense, the city of Stavanger was before the oil and what it has become after the oil.
n%C3%A6ringsminister

VISIT OF MINISTER OF TRADE AND INDUSTRY

 Monica Mæland visited with a group from the Ministry of Trade and Industry and Fisheries and Mayor Christine Sagen Helgø. They were presented with IRIS’ plans for support to pioneering innovation, followed by a demonstration of the globally innovative RDS drill floor robot, which is installed on the drill floor of Ullrigg.
iStock_000014103689Small

FOUR RESEARCHERS AT IRIS SOCIAL SCIENCE HAD THEIR DOCTORAL DISPUTATIONS IN 2015

 The theses were on topics such as “social differences between people”, “safety issues with the increased use of ICT in the energy industry”, “practice in service companies for transnational relations” and “handling reputation in the public sector”.
virtual_arena

RESEARCH COUNCIL GRANTS SUPORT FOR VIRTUAL ARENA

 The Research Council of Norway granted NOK 48 million to realise Virtual Arena, a project that is also on the Norwegian road map for research infrastructure. The intention is that the world’s most advanced full-scale test rig, Ullrigg, will be connected with the IRIS simulator in order to create a unique test centre for new technology.
tordlien

VISIT OF MINISTER OF PETROLEUM AND ENERGY

 “We must get the technology out onto the continental shelf and create value,” said Tord Lien during his visit to IRIS in March. Director Oddvar Skjæveland explained about Ullrigg’s contribution to technological development and exports over 30 years. Skjæveland mentioned two important points for increasing development and the use of new technology: piloting onshore and better external conditions for the operation of research infrastructure.
DSC_0713

THE WORLD’S FIRST DRILL FLOOR ROBOT

 In September, Ullrigg Drilling and Well Centre was able to present the world’s first ever drill floor robot installed on a drilling rig. This makes Ullrigg the first customer to install a robot from Robotic Drilling Systems. The Mayor of Stavanger, Christine Sagen Helgø performed the official opening of the robot, which responded by presenting her with a bouquet of flowers.
Pumpsandpipes

PARTNERSHIP AGREEMENT WITH HOUSTON PUMPS & PIPES

 IRIS, Stavanger University Hospital, the University of Stavanger and Greater Stavanger have signed a partnership agreement with Houston Pumps&Pipes. The purpose of Norway Pumps&Pipes is to gather together leading professionals and researchers in oil and gas, medicine and academia in order to exchange ideas and explore new opportunities to exchange competences across professional and academic fields. This is expected to contribute to exciting collaboration in 2016.
martinlinge

ENVIRONMENTAL MONITORING ON THE MARTIN LINGE OILFIELD

 IRIS Environment performed environmental monitoring on the Martin Linge oilfield, which is located at a depth of 115 m, 42 km west of Oseberg.
Foto%20Elisabeth%20T%C3%B8nnessen_UBBS_2007%20(38)

INDUSTRY BUILDERS – A REVIEW OF EMPLOYEES IN NORWEGIAN PETROLEUMRELATED OPERATIONS

 IRIS has mapped out the number of employees in operations that deliver goods or services directly or indirectly related to the petroleum industry. The report illustrates the industry in the country’s 19 counties. This review focused on the supplier companies’ employees related to exports and we find that approximately 70,000 of those who work in the supplier industry have jobs related to export activities.

Høydepunkter i 2015

lakselus

IRIS TESTER DEN KOMBINERTE EFFEKTEN AV LAKSELUSMEDISIN

 Den økende bruken av skallskiftehemmeren diflubenzuron (DFB) for å bekjempe lakselus kan bli et problem for miljøet. I NFR-prosjektet Fluclim har IRIS Biomiljø gjort laboratorieforsøk med dypvannsreker (Pandalus borealis) for å undersøke om medisinfôr med DFB kan true lokale rekepopulasjoner.
svalbard

ARKTISK OLJEVERN - IRIS DELTAR I FELTARBEID PÅ SVALBARD

 I 2015 ble arbeid på arktisk oljevernberedskap igangsatt og et forskerteam fra IRIS deltok i omfattende feltarbeid på Svalbard i vinter- og vårperioden. 
boklansering2

UTGIVELSE AV BOKA «HVA HAR OLJEN GJORT MED OSS? ØKONOMISK VEKST OG KULTURELL ENDRING»

 Forskere ved IRIS oppsummerer samfunnsendringer i kjølvannet av den raske veksten i velferdsstaten Norge de siste fire tiårene. Boka er basert på forskning ved IRIS Samfunnsforskning og ble utgitt av Cappelen Damm forlag i desember 2015. Boka gir en grundig analyse av hva Stavanger by, i historisk-sosiologisk forstand, var før oljen og hva den har blitt til etter oljen.
n%C3%A6ringsminister

NÆRINGSMINISTEREN PÅ BESØK

 Monica Mæland kom sammen med sitt følge fra Nærings- og fiskeridepartementet og ordfører Christine Sagen Helgø. Sammen fikk de presentert IRIS sine planer for støtte til grensesprengende innovasjon, med påfølgende demonstrasjon av verdensnyheten RDS’ boredekksrobot som står installert på boredekket til Ullrigg.
iStock_000014103689Small

FIRE FORSKERE VED IRIS SAMFUNNSFORSKNING DISPUTERTE FOR DOKTORGRAD I 2015

 Avhandlingene var innom tema som «sosiale forskjeller mellom folk», «sikkerhetsutfordringer ved økt bruk av IKT innen energibransjen», «praksis i servicebedrifter for transnasjonale relasjoner» og «omdømmehåndtering i offentlig sektor».
virtual_arena

FORSKNINGSRÅDET BEVILGER STØTTE TIL VIRTUELL ARENA

 Forskningsrådet bevilget 48 MNOK til å realisere Virtuell Arena, et prosjekt som også er satt på Norsk veikart for forskningsinfrastruktur. Formålet er at verdens mest avanserte fullskala testrigg, Ullrigg, skal kobles sammen med IRIS sin simulator for å skape et unikt testsenter for ny teknologi.
tordlien

BESØK AV OLJE- OG ENERGIMINISTER TORD LIEN

 – Vi må få teknologien ut på sokkelen og få verdiskaping, sa Tord Lien under sitt besøk hos IRIS i mars. Direktør Oddvar Skjæveland fortalte om Ullriggs bidrag til teknologiutvikling og eksport gjennom 30 år. Skjæveland listet opp to viktige hovedpunkt for å øke utvikling og bruk av ny teknologi: Pilotering på land og bedre rammevilkår for drift av forskningsinfrastruktur.
DSC_0713

VERDENS FØRSTE BOREDEKKSROBOT

 I september kunne Ullrigg Bore- og Brønn Senter presenterte verdens første boredekksrobot noensinne montert på en borerigg. Ullrigg er dermed den første kunden til å installere en robot fra Robotic Drilling Systems. Stavangers ordfører Christine Sagen Helgø stod for den offisielle åpningen av roboten, som «svarte» med å overrekke henne en bukett blomster.
Pumpsandpipes

SAMARBEIDSAVTALE MED HOUSTON PUMPS & PIPES

 IRIS, Stavanger Universitetssykehus, Universitetet i Stavanger og Greater Stavanger undertegnet en samarbeidsavtale med Houston Pumps & Pipes. Norway Pumps & Pipes har som formål å samle ledende fagfolk og forskere innen olje og gass, medisin og akademia for å utveksle ideer og utforske nye kompetanseoverføringer på tvers av fagfeltene. Det er forventet at dette kan bidra til spennende samarbeid i 2016.
martinlinge

MILJØOVERVÅKING PÅ OLJEFELTET MARTIN LINGE

 IRIS Biomiljø utførte miljøovervåking på oljefeltet Martin Linge, som er lokalisert på 115 m dyp, 42 km vest for Oseberg.
Foto%20Elisabeth%20T%C3%B8nnessen_UBBS_2007%20(38)

INDUSTRIBYGGERNE - EN KARTLEGGING AV ANSATTE I NORSKE PETROLEUMSRELATERTE VIRKSOMHETER

 IRIS har kartlagt antall ansatte i virksomheter som leverer varer eller tjenester direkte og indirekte relatert til petroleumsnæringen. Rapporten illustrerer industrien i landets 19 fylker. Denne kartleggingen har hatt fokus på leverandørbedriftenes ansatte relatert til eksport og vi finner at ca. 70 000 av de som jobber i leverandørindustrien jobber relatert til eksportvirksomhet.