iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

A time of transition opens up new research areas

2015 has been a year in which a number of evaluations have documented that we have research groups that are world leaders in their areas, with both extremely high professional quality and relevance for our customers. In both drilling & well and increased oil recovery we are competing with the best international centres. We also have outstanding researchers in other areas such as marine environment research, innovation research and research into risk and safety.

Omstillingstid åpner opp for nye forskningsområder

2015 har vært et år hvor vi gjennom flere evalueringer har fått dokumentert at vi har forskningsgrupper som er verdensledende innen sine områder, med både svært høy faglig kvalitet og relevans for våre kunder. Både innen boring og brønn og innen økt oljeutvinning konkurrerer vi med de beste internasjonale fagmiljøene. Vi har også fremragende  forskere innen andre fagområder som marin miljøforskning, innovasjonsforskning og forskning på risiko og sikkerhet. 
Our test facilities at Ullrigg have taken up an exciting position in automated drilling processes, while IRIS has been awarded its second national infrastructure, which we call “Virtual Arena”. Here we will develop new products and services in drilling and well in a completely new simulator environment based on the leading expertise we have within modelling and simulation.

During the course of the year, our commercialisation company IRIS Forskningsinvest has consolidated its company portfolio inorder to focus on companies with the greatest value potential. During the course of the year, many of these have considerably increased their value, so that today the portfolio has a total value of almost NOK 150 million.

Collaboration with the University of Stavanger has further developed during the year, with several new applications and projects under way. An even closer collaboration is being investigated, in order to strengthen the region’s total R&D capacity.

2015 was also the year when our market in research for the oil and gas industry changed radically. We therefore chose to initiate two new focus areas: Health Technology and Big Data Analytics. Health technology now covers activities in all three research divisions with the focus on diagnostics, modelling and and simulation of medical data, as well as research into new welfare technology. Big Data has to date focused on research into Smart City together with the University of Stavanger and the City of Stavanger; this will provide many new opportunities in the future.

A new joint initiative between the University Hospital in Stavanger, the University of Stavanger, Greater Stavanger and IRIS is the establishment of Norway Pumps & Pipes. These are research and innovation activities that are aimed at transferring competence and technology between medicine and oil. The basic idea is that professionals who would never normally meet in a working capacity can meet and exchange experience and knowledge that can be used by others in the development of new methods, products and services.

As a result of the vast reduction in the price of oil, and thereby the oil companies’ investment reductions, IRIS has had to reduce its total costs. This has led to IRIS downsizing by approximately 10% and introducing a number of other cost saving measures so as to secure profits in 2015. The company has accomplished this however, and at the start of 2016 we are now much better equipped to address the new market situation.

I hope you enjoy our 2015 annual report,

Ole Ringdal, President
 
Våre testfasiliteter på Ullrigg har tatt en spennende posisjon innen automatiserte boreprosesser samtidig som IRIS fikk tildelt sin andre nasjonale infrastruktur som vi kaller «Virtuell arena». Her skal vi utvikle nye produkter og tjenester innen boring og brønn i et helt nytt simulatormiljø basert på den fremste ekspertisen vi har innen modellering og simulering.

Vårt kommersialiseringsselskap IRIS Forskningsinvest har i løpet av året konsolidert sin selskapsportefølje for å kunne fokusere på selskapene med størst verdipotensial. I løpet av året som er gått har flere av disse økt sin verdi vesentlig slik at porteføljen i dag har en total verdi på oppimot 150 millioner NOK. Samarbeidet med Universitetet i Stavanger har ytterligere utviklet seg i året som er gått med flere nye søknader og prosjekter underveis. Et enda tettere samarbeid er under utredning for å styrke regionenes totale FoU-kapasitet.

2015 var også det året da vårt marked innen forskning ovenfor olje- og gassindustrien ble radikalt endret. Vi valgte derfor å initiere to nye satsingsområder; Helseteknologi og «Big data analytics». Helseteknologi omfatter nå aktiviteter i alle tre forskningsavdelingene med fokus på diagnostikk, modellering og simulering av medisinske data, samt forskning på ny velferdsteknologi. «Big data» har så langt fokusert på forskning mot «Smart city» sammen med UiS og Stavanger kommune, her vil det ligge mange nye muligheter fremover.

Et felles nytt initiativ mellom Universitetssykehuset i Stavanger, Universitetet i Stavanger, Greater Stavanger og IRIS er etableringen av «Norway Pumps & Pipes». Dette er forskning og innovasjonsaktiviteter som tar sikte på overføring av kompetanse og teknologi mellom medisin og olje. Grunntanken er at fagfolk som normalt ikke møtes i jobbsammenheng treffes og deler erfaringer og kunnskap som kan brukes av den annen part i utvikling av nye metoder, produkter og tjenester.

Som følge av det kraftige prisfallet på olje og dermed oljeselskapenes reduksjoner i sine investeringer har IRIS måtte redusere sine totale kostnader. Det har ført til at IRIS har nedbemannet med ca. 10% og innført en rekke andre kostnadsbesparende tiltak for å sikre overskudd for 2015. Dette har imidlertid bedriften fått til og ved inngangen til 2016 står vi nå mye bedre rustet til å møte den nye markedssituasjonen.

God lesning!

Ole Ringdal, Adm. dir.

 

"We therefore chose to initiate two new focus areas: Health Technology and Big Data Analytics."

PT6A4890%20kopier
OLERINGDAL_SIGN
Ole Ringdal - Managing Director

"2015 var også det året da vårt marked innen forskning ovenfor olje- og assindustrien ble radikalt endret. Vi valgte derfor å initiere to nye satsingsområder; Helseteknologi og «Big data analytics»."

PT6A4890%20kopier
OLERINGDAL_SIGN
Ole Ringdal, Adm. dir