iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Likestilling

IRIS har som mål å være et attraktivt og anerkjent forskningskonsern med høy kvalitet, mangfold og likestilling. Det arbeides aktivt for at alle medarbeidere skal ha samme betingelser uansett kjønn, alder, funksjonsevne, etnisitet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, religion, livssyn eller seksuell orientering.

IRIS ønsker derfor en rimelig lik fordeling mellom kjønnene både når det gjelder ansatte og sammensetning av styrende organer. IRIS ser verdien av at alle aldersgrupper er representert på arbeidsplassen. Livsfasepolitikk i IRIS er derfor en utviklingsstrategi med fokus på individet og utvikling i alle arbeidslivets faser.

Bedriften har en rekrutterings- og personalpolitikk som skal sikre like muligheter og rettigheter for kvinner og menn, og som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn eller alder i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering.

Av 208 ansatte var det 71 kvinner ved ut­gangen av 2014, noe som utgjør 34 prosent av de ansatte i IRIS.

Blant styrets 7 medlemmer var 3 av 5 aksjonærvalgte medlemmer kvinner og ingen kvinner av 2 ansattvalgte styremedlemmer.

Kvinneandelen er i dag 24 prosent innenfor forsknings­området energi, mens den innenfor samfunnsforskning og biomiljø er 50 prosent.  Av 19 ledere med personalansvar er 9 kvinner. Kun menn er forskningsledere. IRIS har også få kvinnelige seniorforskere; 23 prosent kvinner versus 77 prosent menn. Når det gjelder forskere er tilsvarende tall 55 prosent kvinner og 45 prosent menn.

Av 15 medarbeidere som arbeider med doktorgrad er 9 kvinner. IRIS arbeider for å sikre at velkvalifiserte og relevante doktorgradskandidater blir værende i IRIS etter endt utdannelse.

Fremover må IRIS ha et enda sterkere fokus på kvalifisering og rekruttering for å få flere kvinner i faglige toppstillinger, og flere kvinner i forsker­stillinger innen energiområdet.
Undersøkelse om jobbtilfredshet brukes aktivt til blant annet å kartlegge hvorvidt medarbeiderne selv opplever likestilling i IRIS.  Resultater fra undersøkelsen ved årsskiftet 2014/2015 bekrefter som tidligere år, at med­arbeiderne i stor grad opplever like mulig­heter mellom kvinner og menn. På samme måte opplever medarbeiderne likeverd uavhengig av etnisitet.

I samsvar med likestillingsloven, diskrimineringsloven og diskriminerings- og tilgjengelighets­loven er det utarbeidet en mer detaljert redegjørelse knyttet til status, utfordringer og mål/tiltak.