iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Økonomiske resultater

Styret er tilfreds med resultatene fra forskningsvirksomheten i 2014.
Aktiviteter innenfor Energi har også for 2014 gitt et betydelig bidrag til årets økonomiske resultat.
Etter flere år med driftsmessige/økonomiske utfordringer hadde aktiviteter innenfor Biomiljø vist en positiv økonomisk utvikling de siste to årene, men 2014 ble på nytt et krevende år.
Aktiviteter innenfor Samfunnsforskning viser svingninger over tid, hvor 2014 i noen grad har vært et utfordrende år.  Fortsatt økning av forskningskapasitet både innenfor miljø- og samfunnsforskning er en prioritert oppgave.

Kommersialisering av forskningsresultater både fra IRIS og UiS er en viktig del av vår verdiskaping. Resultatene av kommersialiseringsvirksomheten vil naturlig nok variere noe mellom de enkelte år, men viser etter styrets vurdering en god utvikling over tid.  Gevinst ved salg av aksjer mv. for 2014 utgjør 35,0 mill. kroner (1,5 mill. kroner for 2013).
Driftsinntekter i IRIS-konsernet for 2014 utgjør 360 mill. kroner, hvorav salgsinntekter utgjør 324 mill. kroner. Salgsinntekter har økt med 12 mill. kroner (4 prosent) i forhold til 2013. Regnskapet i IRIS-konsernet viser et resultat før skattekostnad på 27,6 mill. kroner mot 15,5 mill. kroner i 2013.

Regnskapet for 2014 for morselskapet IRIS viser driftsinntekter og resultat før skattekostnad med henholdsvis 331 mill. kroner (317 mill. kroner i 2013) og 16,3 mill. kroner (25,2 mill. kroner i 2013).  Nedgang i resultat må blant annet ses i sammenheng med økte pensjonskostnader.
Egenkapitalen i IRIS-konsernet utgjør 142 mill. kroner pr. 31. desember 2014 som tilsvarer en egenkapitalgrad på 47 prosent. Egenkapital og egenkapitalgrad i morselskapet IRIS utgjør henholdsvis 134 mill. kroner og 45 prosent.

Arbeidskapitalen for konsernet IRIS er redusert med 12,9 mill. kroner for 2014 og utgjør 45,5 mill. kroner pr. 31. desember 2014.
Arbeidskapitalen for morselskapet IRIS utgjør 33,1 mill. kroner pr. 31. desember 2014 mot 32,5 mill. kroner for 2013. Mottatt aksjeutbytte fra datterselskaper utgjør 6,5 mill. kroner, samtidig som det er ytt konsernbidrag til datterselskaper med 5,2 mill. kroner.

Samlede investeringer i utstyr, laboratorier og anlegg mv. for 2014 utgjør 10,9 mill. kroner og er redusert med 16,9 mill. kroner i forhold til fjoråret.  Av samlede investeringer er 6,3 mill. kroner egenfinansiert, 3,6 mill. kroner er finansiert ved infrastrukturbevilgning fra Forskningsrådet og 1,0 mill. kroner er prosjektfinansiert.  Egenfinansierte investeringer er på nivå med 2013.

Styret mener at årsregn­skapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.